قرن سوم داستان کوتاه<br /> در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم موپاسان و چخوف به نوشتن نوع تازه‌ای از داستان دست زدند. داستان کوتاه تا آن زمان برشی از داستان بلند یا بخش مستقلی از آن یا حکایتی از رشته حکایت‌های دیگر بود. این شیوه‌ها را رمان نویس‌های قرن نوزدهم و پیکارسک نویس‌های پیش از آنها و در زمان‌های دورتر در شرق نویسندگان هزار و یک شب و راویان شفاهی گوی داستان در داستان کمابیش مثل هم به کار می‌بردند. داستان کوتاه اما در دست موپاسان و چخوف صاحب استقلال زبان و سبک معطوف به خودش شد. در قرن بیستم این داستان‌ها اعتبار روز افزونی پیدا کردند. جویس مجموعه داستان‌های کوتاه دوبلینی‌ها را به همین شیوه نوشت. همینگوی و ارنست جرالد داستان‌های کوتاهی با حال و هوای تازه نوشتند...

فایل(های) الحاقی

تاریخچهٔ شکل گیری داستان کوتاه در غرب tarikhcheye shekl girie dastane kootah dar gharb.pdf 58 KB application/pdf