”ما دیگر مد نیستیم“ این جمله‌ای بود که آلفونسوی سیزدهم، پدربزرگ پادشاه کنونی اسپانیا گفت و راه تبعید در پیش گرفت. دو روز پس از رفتن او یعنی روز چهاردهم آوریل ۱۹۳۱، برقراری جمهوری دوم در سراسر اسپانیا به‌ویژه در مادرید با شور و شوق فراوان جشن گرفته شد. سران جمهوری دوم که با آراء احزاب چپ به قدرت رسیده بودند تا ۱۸ ژوئیه ۱۹۳۶ دست به انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی چشمگیری در جامعه زدند. در همین روز عده‌ای از نظامیان مأمور خدمت در آفریقا که مخالف حکومت نیروهای چپ بودند به فرمانهی ژنرال فرانسیسکو فرانکو و با حمایت کلیسای کاتولیک علیه حکومت مرکزی قیام کردند. یک کمیسون پارلمانی متشکل از شش تن از حقوقدانان برجستهٔ اسپانیا به پیشنهاد احزاب دارای کرسی مأمورتنظیم متن پیس‌نویس قانون اساسی شدند این عده دو متن متفاوت را آماده کرد و برای تصویب تقدیم مجلس نمود ... .

فایل(های) الحاقی

قانون اساسی اسپانیا law-spain.pdf 812 KB application/pdf