دربارهٔ ظهور و علائم ظهور<br /> ۱. گشتاسب‌شاه پرسید که: این دین چندسال روا (رایج ـ برقرار) باشد و پس از آن چه هنگام و زمانه رسید؟<br /> ۲. جاماسب بیتخش گفتش که: این دین هزار سال روا باشد، پس از آن مردمانی که اندر آن هنگام باشند همه به مهر دروجی (پیمان‌شکنی) ایستند، با یکدیگر رشک و دروغ کنند و بان‌چم (سبب) ایرانشهر (کشور ایران) را به تازیان بسپارند و تازیان هر روز نیرومندتر شوند و شهر شهرفراز گیرند.<br /> ۳. مردم به اوارونی (نابکاری ـ فساد ـ رذیلت) و دروغ گردند و هر آنچه گویند و کنند به سود خودشان باشد...

فایل(های) الحاقی

پیشگوئی‌های زرتشت pishgoeihaye zartosht.pdf 143 KB application/pdf
پیشگوئی‌های زرتشت pishgoeihaye zartosht 2.pdf 149 KB application/pdf