آفتاب
کد D98137

Rumen | شکمبه، سیرابی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
شکمبه، سیرابی

واژه انگلیسی
Rumen

توضیحات
بخش اول معدهٔ نشخوار کنندگان که گنجایشی به اندازهٔ یک هفتم وزن بدن دارد. این بخش حاوی میلیاردها باکتری، حدود یک میلیون پروتوزو آو تعداد کمتری از انواع میکروارگانیس‌های دیگر در میلی‌لیتر محتویات می‌باشد. با داشتن چنین جمعیت میکروبی، نشخوار کنندگان قادر به مصرف زیادی علوفه و / یا مواد خشبی می‌باشند. شکمبه در حقیقت یک طرف تخمیر بزرگی است که اساس تفاوت تغذیهٔ نشخوار کنندگان از غیر نشخوار کنندگان را تشکیل می‌دهد.
paunch; first stomach