آفتاب
کد D94699

Microorganism | میکروب ، موجود ریزبینی ، میکروارگانیسم


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
میکروب ، موجود ریزبینی ، میکروارگانیسم

واژه انگلیسی
Microorganism

توضیحات
یک موجود زنده که بدون استفاده از میکروسکوپ قابل رؤیت نیست؛ یک موجود زندهٔ میکروسکوپی یا کوچکتر.
See microbe