آفتاب
کد D93168

Invert sugar | قند معکوس‌شده


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
قند معکوس‌شده

واژه انگلیسی
Invert sugar

توضیحات
ترکیبی است متشکل از ۵۰% گلوکز و ۵۰% فروکتوز که از آبکافت اسیدی یا آنزیمی (آنزیم انورتاز یا ساکاراز) قند معمولی (ساکارز) نتیجه می‌شود. قسمت اعظم قند موجود در عسل ، قند معکوس شده است.
See inversion