آفتاب
کد D80100

Spline joint | اتصال قلیف


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اتصال قلیف

واژه انگلیسی
Spline joint

توضیحات
اتصال تشکیل شده با جازدن زبانهٔ فرنگی در دو عضو که به حالت سربه‌سر قرار گرفته‌اند.