آفتاب
کد D69132

Miter joint | اتصال فارسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اتصال فارسی

واژه انگلیسی
Miter joint

توضیحات
اتصال بین دو عضو که نسبت به هم زاویه‌ای تشکیل می‌دهند؛ هر عضو را تحت زاویه‌ای معادل با نصف زاویهٔ اتصال می‌بُرند؛ معمولاً دو عضو اتصال برهم عمود هستند.