آفتاب
کد D64847

Forum | فوروم ، میدان عمومی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
فوروم ، میدان عمومی

واژه انگلیسی
Forum

توضیحات
میدان عمومی رومی که دور تادور آن را ساختمان‌های عظیم ، معمولاً شامل یک بازیلیکا و یک معبد ، قرار گرفته است؛ مرکز زندگی و فعالیت شهری. گاهی فوروم ماهیت صرفاً تجاری داشت.