> Demand Curve | منحنی تقاضا
آفتاب
کد D6145

Demand Curve | منحنی تقاضا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
منحنی تقاضا

واژه انگلیسی
Demand Curve

توضیحات
نمایش نموداری جدول تقاضا یا تابع تقاضاست با این فرض که این‌گونه نمودارها می‌توانند در دو یا سه بعد کشیده شوند و این نشان‌دهندهٔ ارتباط میان تقاضا و فقط یک یا دو متغیر مؤثر در تقاضا است و دیگر عوامل ثابت نگهداشته شده‌اند.