آفتاب
کد D59909

Chimney effect, flue effect, stack effect | اثر دودکش


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اثر دودکش

واژه انگلیسی
Chimney effect, flue effect, stack effect

توضیحات
گرایش هوا یا گاز موجود در چاه یا گذرگاه عمودی دیگری برای بالا رفتن در هنگام گرم شدن ، به‌سبب چگالی کمتری که نسبت به هوا یا گاز اطراف خود پیدا می‌کند.