آفتاب
کد D58817

Building official | مهندس ناظر


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مهندس ناظر

واژه انگلیسی
Building official

توضیحات
شخصی که مقام مسئول ، با هر سمتی اورا منصوب کرده است تا آئین‌نامهٔ ساختمانی و سایر قوانین مربوط به ساختمان را اجرا کند.