آفتاب
کد D57185

Atrium | آتریوم ، دهلیز سرگشاده


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آتریوم ، دهلیز سرگشاده

واژه انگلیسی
Atrium

توضیحات
در ساختمان‌های معاصر ، بازشدگی عمودی (یا تعدای بازشدگی عمودی) ، که معمولاً در مرکز ساختمان قرار دارد و سه یا چند طبقه را به هم متصل می‌کند ، ممکن است سرپوشیده باشد. اغلب آیین ‌نامه‌ها استفاده از آن را ، به عنوان پلکان پوشیده ، چاه آسانسور یا داکت تأسیسات مجاز نمی‌دانند.