آفتاب
کد D55625

Abated | کنده‌کاری شده


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
کنده‌کاری شده

واژه انگلیسی
Abated

توضیحات
ویژگی سطحی که چنان تراشیده یا کوبیده شده که نقش یا نیم برجسته‌‌ای در آن ایجاد شود ، هم‌چنین نگاه کنید به relief.