آفتاب
کد D46236

Abnormality. | ناهنجاری ، حالت غیرطبیعی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ناهنجاری ، حالت غیرطبیعی

واژه انگلیسی
Abnormality.