آفتاب
کد D43061

Joint industrial council=JIC | شورای مشترک صنعتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
شورای مشترک صنعتی

واژه انگلیسی
Joint industrial council=JIC

توضیحات
شورایی است متشکّل از نمایندگان کارفرمایان و کارکنان در یک صنعت خاصّ که برای بررسی و تعیین شرایط و مقررّات استخدامی ایجاد می‌شود. چون سیاستمدار انگلیسی (mJohn Henry Whitey ۱۸۶۶- ۱۹۵۳) تشکیل این شورا را پیشنهاد کرده است آن را شورای ویتلی ( Whitley council)نیز نامیده‌اند.