آفتاب
کد D40296

Absence | غیبت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
غیبت

واژه انگلیسی
Absence

توضیحات
عدم حضور کارمند در سرکار خود و یا غیرقابل دسترس بودن او به هنگام نیاز برای انجام دادن وظایف شغلی.