آفتاب
کد D40292

Abreaction | واکنش تسکینی ، واکنش رهایی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
واکنش تسکینی ، واکنش رهایی

واژه انگلیسی
Abreaction

توضیحات
واکنش انسان برای رهایی از افکار دغدغه آفرین ذهنی.