آفتاب
کد D37742

Personal Income | درآمد شخصی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
درآمد شخصی

واژه انگلیسی
Personal Income

توضیحات
درآمدی که عاید یک فرد یا خانوار شود. این درآمد ممکن است از فروش نیروی کار و مالکیت بر دارائی سرچشمه گرفته یا به‌صورت درآمدهای انتقالی به‌دست آمده باشد.