آفتاب
کد D37327

Production of Goods to the Customs | ارائه کالا به گمرک


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ارائه کالا به گمرک

واژه انگلیسی
Production of Goods to the Customs

توضیحات
عبارتست از عمل عرضه کردن کالاها به مقامات صلاحیت‌دار گمرکی ، در محل تعیین شده یا پذیرفته شده از طرف این مقامات ، برای انجام تشریفات گمرکی.
ارائه کالاها به گمرک به خودی خود ، یکی از تشریفات گمرکی را تشکیل می‌دهد.