آفتاب
کد D37323

اخطار گمرک در مورد کسر دریافتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اخطار گمرک در مورد کسر دریافتی

توضیحات
اخطار گمرک به وکیل یا نماینده یا حق‌‌العمل کار اظهارکننده کالای موضوع کسر دریافتی در مواردی‌‌که برای صاحب کالا در اظهارنامه نشانی تعیین‌شده یا در نشانی تعیین شده شناخته‌نشده ، ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی یا اختیارات وکیل یا نماینده یا حق‌العمل کار فقط محدود به ترخیص کالا بوده باشد ، قاطع مرور زمان ۸ ماهه مذکور خواهد بود و پس از قطع ، دیگر مرور زمان جاری نخواهد شد. (بند ماده ۲۹۵.آ.ا.ق.گ)