آفتاب
کد D37307

Ï»¿ | آبدیده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
آبدیده

واژه انگلیسی
Ï»¿

توضیحات
کالاهائی که در اثر باران یا نشت آب به داخل وسیله نقلیه یا انبار مرطوب شده باشند.