آفتاب
کد D2977

Commodity Currency | پول کالایی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
پول کالایی

واژه انگلیسی
Commodity Currency

توضیحات
قبول یک کالا به عنوان پول، مانند پنبه، غلات و تنباکو و جز اینهاست.