آفتاب
کد D208831

Cholecystectomy | کوله سیستکتومی، زردابدان‌برداری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
کوله سیستکتومی، زردابدان‌برداری

واژه انگلیسی
Cholecystectomy

توضیحات
درآوردن کیسه صفرا با عمل جراحی که معمولاً در مورد سنگ صفرا، التهاب کیسه و گاهی در مورد تومورهای کیسه صفرا انجام می‌شود.