آفتاب
کد D192650

Sclerosis | سفت شدگی بافت‌ها، تصلب بافت.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
سفت شدگی بافت‌ها، تصلب بافت.

واژه انگلیسی
Sclerosis