> Ontogeny | فرد بالش، رشد شناسی، تاریخچه رشد و رویش موجودات.
آفتاب
کد D183692

Ontogeny | فرد بالش، رشد شناسی، تاریخچه رشد و رویش موجودات.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
فرد بالش، رشد شناسی، تاریخچه رشد و رویش موجودات.

واژه انگلیسی
Ontogeny