آفتاب
کد D181801

Monograph | ویژه نگاشت، رساله درباره یك موضوع، امضاء با یك حرف، تك پژوهش.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
ویژه نگاشت، رساله درباره یك موضوع، امضاء با یك حرف، تك پژوهش.

واژه انگلیسی
Monograph