آفتاب
کد D176395

Interventionism | (حق.) سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی و عدم وجود آزادی در تجارت.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(حق.) سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی و عدم وجود آزادی در تجارت.

واژه انگلیسی
Interventionism