> Eider | (ج.ش) مرغابی شمالی، قوی شمالی.
آفتاب
کد D166931

Eider | (ج.ش) مرغابی شمالی، قوی شمالی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(ج.ش) مرغابی شمالی، قوی شمالی.

واژه انگلیسی
Eider