آفتاب
کد D153291

Aaronic | هارونی، از نسل هارون، جزو گروه كشیشان پایین درجه مورمن (mormon).


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
هارونی، از نسل هارون، جزو گروه كشیشان پایین درجه مورمن (mormon).

واژه انگلیسی
Aaronic