آفتاب
کد D150421

Anisotropy | ناجورگرائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ناجورگرائی

واژه انگلیسی
Anisotropy

توضیحات
دارا بودن کیفیت نامتناسب در جهات مختلف و قدرت انکسار دو برابر.