> Insight | بینش ، بصیرت
آفتاب
کد D148262

Insight | بینش ، بصیرت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
بینش ، بصیرت

واژه انگلیسی
Insight

توضیحات
۱. بصیرت در یادگیری یعنی ادراک ارتباط اجزاء یک امر (مسأله) باهم و رابطه هر جزء با کل امر یادگیری
۲. در روان‌شناسی گشتالت ، بینش به فرایندی که به‌وسیله آن مسائل حل می‌شود اطلاق می‌گردد. از این نظرف بینش مشخص‌ کننده سازماندهی یا نوسازی است که شخص را به فهم روابط مربوط به راه‌حل توانا می‌سازد (رجوع کنید به intuition)
۳. درک مستقیم یک قضیه یا مفهوم
۴. آگاهی شخص از وضعیت روانی خود