> Blaming | سرزنش‌کردن
آفتاب
کد D147299

Blaming | سرزنش‌کردن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سرزنش‌کردن

واژه انگلیسی
Blaming

توضیحات
یکی از واکنش‌‌‌‌‌‌‌های دفاعی که طی آن شخص دیگران را مسئول شکست خود می‌داند و به‌‌این طریق برای خود عذر (بهانه) می‌آورد.