آفتاب
کد D138718

Force majeure | فورس ماژور


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
فورس ماژور

واژه انگلیسی
Force majeure

توضیحات
(فورس ماژور ، که در فارسی به قوٌه قاهره یا قوٌه قهریه ، ترجمه شده ، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه “کد ناپلئون” بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر ، همین اصطلاح ، حتی در حقوق و کتاب‌های متعدٌد ، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شده است.
در حقوق فرانسه ، فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاصٌ است. فورس ماژور به معنی عامٌ ، عبارت است از هر حادثۀ خارجی “ خارج از حیطۀ قدرت متعهٌد” غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب ، که مانع اجرای تعهٌد باشد. فورس ماژور ، بدین معنی ، شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهٌد‌لَه که واحد در صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. امٌا فورس ماژور ، به معنی خاصٌ ، حادثه‌ای است ناشی از نیروهای طبیعی ، غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب)