آفتاب
کد D135689

Ahimsa | اهیمسا


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
اهیمسا

واژه انگلیسی
Ahimsa

توضیحات
(واژه ای است هندی ، به معنی "بی آزاری" اصطلاح اهیمسا یکی از تعالی برجستۀ "فرقۀ جِین" Jain-sect در هند است که تقدّس زندگی ، عدم خشونت و روش مسالمت آمیز را سرلوحه قرار می دهد