آفتاب
کد D133979

Democratize | آزادی دادن


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آزادی دادن

واژه انگلیسی
Democratize

توضیحات
آزادی اعطاء کردن