آفتاب
کد D133973

Probation | آزادی به قید مراقبت


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آزادی به قید مراقبت

واژه انگلیسی
Probation

توضیحات
آزادی تحت مراقبت