آفتاب
کد D133902

Internal waters | آب‌های داخلی


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آب‌های داخلی

واژه انگلیسی
Internal waters