آفتاب
کد D133897

Ï»¿"Cultivate" | آباد‌کردن


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آباد‌کردن

واژه انگلیسی
Ï»¿"Cultivate"

توضیحات
آباد ساختن