آفتاب
کد D101828

Abatement of action | رد دعوی ، انصراف کامل از قضیه به نحوی که مختومه و پایان یافته تلقی شود


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
رد دعوی ، انصراف کامل از قضیه به نحوی که مختومه و پایان یافته تلقی شود

واژه انگلیسی
Abatement of action