آفتاب
کد D100029

Taste | مزه، مزه‌کردن، چشیدن


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
مزه، مزه‌کردن، چشیدن

واژه انگلیسی
Taste

توضیحات
۱. مزه - طعم یک محصول که توسط چشیدن آن تعیین می‌شود.
۲. چشیدن، مزه کردن - قرار دادن جزئی از یک چیز یا غذا روی زبان برای تعیین مزهٔ آن.