انحصار خالص حالتى است از بازار که در آن فقط يک مؤسسه توليدى فعاليت نموده و کالايى را به‌فروش مى‌رساند که براى آن جانشين مناسبى وجود ندارد. به‌عبارت ديگر بازار کالاى مورد بحث تماماً در اختيار صاحب انحصار مى‌باشد. هيچ‌ کالاى مشابه‌اى وجود ندارد که قيمت و يا ميزان فروش آن تأثيرى محسوس در قيمت پيشنهادى صاحب انحصار و يا ميزان فروش او داشته باشد. کشش ارتباطى تقاضا مابين کالاى صاحب انحصار و ساير کالاها يا برابر صفر بوده و يا آن‌قدر ناچيز است که کليه مؤسسات توليدى در جامعه اقتصادى نسبت به آن بى‌اعتناء هستند. صاحب انحصار تصور نمى‌کند که فعاليت‌ها و اقدامات او با هر نوع عمل مقابل به‌مثل از جانب مؤسسات توليدى در ساير صنايع مواجه گرديده و نيز فکر نمى‌کند اقدامات مؤسسات توليدى در ساير صنايع آن‌قدر مهم باشند که او را وادار به در نظر گرفتن آنها نمايد. از نظر توليد، صاحب انحصار به‌منزله يک صنعت به‌شمار مى‌رود. به‌عنوان مثال، شرکت تلفنى که امور مربوط به نصبت و سرويس تلفن‌هاى يک محل به‌خصوصى را عهده‌دار است در يک موقعيت انحصارى مى‌باشد.