در بازار رقابت خالص مؤسسات توليدى بى‌شمارى وجود دارند که همگى کالاى مشابه‌اى را فروخته و هيچ‌يک از توليدکنندگان نسبت به‌وسعت کلى بازار آن‌قدر بزرگ نيستند که بتوانند به‌تنهايى تأثيرى در قيمت بازار داشته باشند. اگر يکى از مؤسسات توليدى از بازار خارج شود، ميزان عرضه کالا در بازار آن‌قدر کاهش نخواهد يافت که موجب افزايش محسوسى در قيمت آن گردد. هيچ‌يک از فروشندگان حس نمى‌کنند که خود و يا ساير فروشندگان نفوذى در بازار دارا مى‌باشند. در بازار رقابت خالص هم‌چشمى و رقابت چشم‌گير به‌معنى واقعى کلمه وجود نداشته و اقدامات يک مؤسسه توليدى با عکس‌العمل و اقدامات متقابل ساير مؤسسات توليدى مواجه نمى‌گردد. به‌علاوه، روابط مابين مؤسسات توليدى کاملاً جنبه غيرشخصى به‌خود مى‌گيرد.