به منظور بررسى وضعيت مالى فروشندگان مى‌توان از نسبت‌هاى مالى ذيل استفاده نمود:


- نسبت نقدينگى (Liquidity Ratio)

اين نسبت توانايى و قدرت پرداخت شرکت را در مورد بدهى‌هاى کوتاه‌مدت اندازه‌گيرى مى‌کند.


- نسبت سودآورى (Profit Ratio)

اين نسبت درجه سودمندى فعاليت‌هاى مؤسسه و در نتيجه ظرفيت و کارايى مديريت سازمان را نشان مى‌دهد.


- نسبت‌هاى فعاليت

نسبت‌هاى فعاليت ميزان کاربرد فعال و مصرف منابع مالى در اختيار شرکت را اندازه‌گيرى مى‌کند اين نسبت‌ها هماهنگى ميزان سطح فروش را با حساب‌هاى دارايى مقايسه مى‌نمايد.