براى انجام صادرات موفق که از زمره مسؤوليت‌هاى مديران بازرگانى خارجى است. ابتدا بايد مشکلات و موانع صادرات غيرنفتى را باز شناخت. اين مشکلات را مى‌توان در يک تقسيم‌بندى کلى به دو قسمت تقسيم نمود.

مشکلات داخلى

اين مشکلات اصولاً به توليد و کيفيت و قيمت و حمل و نقل داخلى و بازرايابى و بسته‌بندى برمى‌گردد. علاوه بر آن سياست‌هاى صادراتى و ارزى و همچنين ضايعات ناشى از مديريت‌هاى ناصحيح نيز بر دامنه آن مى‌افزايد.

مشکلات بين‌المللى

محدود بودن اقلام صادراتي، کشش‌پذيرى کالاها، وجود رقبا، عدم استمرار، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خريدار، ضعف تبليغات ناهماهنگى در عرضه کالا و ... از مهم‌ترين مشکلات بين‌المللى صادرات غيرنفتى است.