به معنى هرگونه ترتيباتي، تحت هر نام يا توصيفى که بدان وسيله يک بانک (بانک باز‌کنندهٔ اعتبار) به درخواست و طبق دستورات يک مشترى (متقاضي) يا از طرف خود، در مقابل ارائه اسناد معين و به شرط رعايت شرايط و ضوابط اعتبار موظف است:


۱. پرداختى را به شخص ثالث يا به حواله‌کرد او ”ذى‌نفع“ انجام داده، يا برات (حواله) حواله‌هاى صادره از طرف ذى‌نفع را قبول نويسى نمايد.


۲. بانک ديگرى را مجاز دارد تا اين پرداخت را انجام داده، يا بروات مذکور را قبول نويسى نموده يا بپردازد، يا


۳. بانک ديگرى را مجاز به انجام معامله گرداند.


از ديدگاه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادى شعبات يک بانک در کشورهاى مختلف، ”بانک ديگر“ محسوب شوند.


اعتبارات اسنادى جهت طرفين درگير در يک معامله تا حدودى ايجاد امنيت و تسهيلات مالى مى‌کند.


مراحل انجام کار در اعتبارات اسنادى
مراحل انجام کار در اعتبارات اسنادى

صدور اعتبار اسنادى
صدور اعتبار اسنادى