نکاتی که باید قبل از پذیرش حواله‌ء صادراتی به آن توجه شود

قبل از پذيرش حوالهٔ صادراتي، بسيار بجا است که نکات زير را درنظر گرفت چرا که در هر ليست قيمتى که پيشنهاد مى‌شود بايد به آنها توجه کرد و بر اهميت اين موضوع تأکيد کرد که کليهٔ هزينه‌هاى خاصى که ممکن است به سفارش صادراتى اضافه شود در ليست قيمت‌ها گنجانده شده است.


- توضيح کافى از کالا، نمايانگر شمارهٔ تعرفه، شمارهٔ کُد بازرگاني


- مشخصات بر حسب آحاد متريک


- مقدار کالاى تهيه شده همراه با جزئيات برنامهٔ تحويل. مقدار کالائى که بايد تهيه شود با جزئيات برنامهٔ حمل


- قيمت:

۱ - قيمت واحد.


۲ - ارز.


۳ - شرايط تحويل که ممکن است شامل حمل به دفعات در مدت برنامه‌ريزي، حمل از کشتى به کشتي، تحويل در کارخانه، فوب، سى. اف. آر و غيره باشد.


- شرايط پرداخت شامل پيش‌بينى نرخ ارز


- شرايط تحويل از کارخانه، حمل کالا و غيره، انواع ديگر پيش‌بينى شدهٔ حمل


- بيمه


- بسته‌بندى


- پيشنهاد توسط پروفرما


- هويت کشور مبداء کالا و کشور مقصد


پيش از دريافت درخواست - سفارش، مشترى ممکن است نياز به پروفرما داشته باشد که براى گشايش اعتبار ضرورى است. با قبول درخواست يا سفارش از مشترى خارجي، رئيس بازاريابي، مشخصات و قيمت‌هاى سفارش را با پيشنهاد مطابقت داده و مهلت اعتبار آن را بررسى مى‌نمايد. بايد مراقب بوده باشد، رئيس بازاريابى صادرات بايد دقت کند آيا خريدار مايل است که فروشنده از جانب وى حمل و بيمه را تدارک نمايد؟ روش پرداخت بايد با دقت انجام گيرد و با شرايط پيشنهاد مطابقت داده شود، مثلاً اگر پرداخت براساس اعتبار اسنادى صورت گيرد، اسناد مورد نياز بانک بايد به دقت تنطيم گردند. توجه ويژه‌اى بايد به تاريخ حمل خواسته شده نمود. اگر تاريخ حملى ارائه گرديده و مشترى ناچار شده است که براى محموله‌هاى خاص پروانهٔ ورود دريافت کند، تاريخ انقضاء پروانه بايد مدنظر قرار گيرد.


فهرست کنترل دريافت سفارش در زير آمده است:


- کالا:

- مقدار


- کيفيت


- مشخصات


- پرداخت:

- قيمت


- روش، يعنى اعتبار اسنادي، حساب مفتوح، اسناد در برابر پرداخت يا قبولي


- مقياس زماني


- مادهٔ پيش‌بينى تغيير نرخ ارز


- حمل:

- وسيله حمل - مسير - وسيله به وسيله ديگر


- هرگونه اجبارى از قبيل بسته‌بندى - وزن - ابعاد - محدوديت‌هاى ارتفاع


- درخواست‌هاى اضافى:

- بيمه


- درخواست بازرسي


- تنطيم اسناد


- بسته‌بندى خاص


- کميسيون يا تخفيف