ما اينک فرآيند فراهم‌آورى اسناد صادراتى و روندهاى مختلف آن را بررسى مى‌کنيم. شرح نکات برجسته به قرار زير است:


۱۰ مارس چکيده‌هائى از سفارش اصلى - سفارش براى تحويل آخر آوريل رسيد.
- پارچهٔ پشمى (شرح کالا - پشم و کالاى پشمى).
- سفارش شمارهٔ ۲ ب.
- بندر: بيروت.
- نوع بسته‌بندى:در شش جعبهٔ چوبى، در کاغذ ضد
آب، جعبه‌ها با آستر کاغذى.
- علامت‌گذاري: لاس بيروت ۶.
۱۵ مارس پروفرما.
۱ آوريل شرايط پرداخت (اعتبار و غيره) رسيد.
۲ آوريل شرايط پرداخت بررسى گرديد.
۵ آوريل وعدهٔ انبار کارخانه.
۲۲-۸ آوريل دريافت تاريخ انقضاء حمل.
۲۳ آوريل بيمه انجام شده.
۲۵ آوريل تاريخ حمل.
۲۸ آوريل اعتبار اسنادى - تاريخ حمل.
۴ مِى بارنامه در اين تاريخ مورد نياز است.
۷ مِى وجه کالا دريافت گرديد.
۱۵ مِى تاريخ انقضاء اعتبار اسنادى.


بايد گفت که نوع و تعداد اسناد براى محموله‌هاى متفاوت، وسيلهٔ حمل، نوع کالا، قرارداد فروش، کشور صادرکننده، کشور مشتري، تعهدات ثابت، تدارکات مالى و غيره متفاوت است.