سفارش از نظر ارزش، اعتبار سفارش از نظر کنترل نرخ، تبديل سفارش از نظر برنامهٔ صادرات و شرايط پرداخت بررسى شود.


- نام ونشانى مشتري


- شماره و تاريخ سفارش مشتري


- تاريخ و دريافت و شمارهٔ سريال ادراهٔ صادرات


- شرح مختصرى از سفارش


- شمارهٔ پروانهٔ واردات و تاريخ انقضاء آن


- شمارهٔ پروانهٔ صاردات


۱. تاريخ تقاضا


۲. تاريخ دريافت


۳. تاريخ انقضاء


- روش بسته‌بندي


- حمل با کشتى يا هوائى - اگر قبلاً تعيين شده باشد


- نوع بيمه


- شرايط پرداخت


- جزئيات اعتبار اسنادي، شامل فهرست کامل اسناد مورد نياز


- اگر به‌صورت فوب باشد، چه کسى تدارک حمل و بيمه را پرداخت خواهد نمود


- تاريخ اعلام دريافت سفارش


- تاريخ تحويل موعود


- پروفرما ارسال گرديد (غالباً براى گشايش اعتبار توسط خريدار تقاضا مى‌گردد)


- تاريخ تکميل ادارهٔ توليد


- کالا بازرسى و آزمايش شد


- بسته‌بندى سفارش داده شد


- کالا آماده است


- بارنامهٔ حمل کامل شد


- صورت حساب‌هاى کنسولى آماده شد


- گواهى مبداء يا معادل آن کامل شد


- تقاضا براى ذخيرهٔ جا در کشتي، هواپيما درخواست شد. پذيرفته شد


- علامت‌گذارى‌ها


- دستورهاى حمل دريافت شد - کالا آمادهٔ حمل شد - تاريخ انقضاء حمل - دفتر حمل مطلع گرديد


- بارنامهٔ سي.ام.آر/ سي. آي.ام/ بارنامهٔ هوائى به تعداد مورد نياز فراهم گرديد


- مبلغ بيمه تعيين گرديد - تعداد گواهى‌هاى لازم اعلام شد - هزينهٔ حمل پرداخت شد


- بارنامه / سي.ام.آر/ بارنامهٔ هوائى دريافت گرديد - شمارهٔ سريال سند و تاريخ حمل ارسال گرديد


- گواهى بيمه دريافت شد - شمارهٔ سريال


- رونوشت حسابدارى صورت حساب در دفاتر ثبت شد


- مبلغ دريافت شد