فعاليت عمدهٔ عمل صادرات انجام مراحل مربوط به سفارش صادرات يک محموله است. اين مراحل دربرگيرندهٔ محدوده‌اى است که صادرکننده بايد کاملاً بدان واقف باشد. هنگامى که قرارداد حمل با ذکر شرايط وسيله حمل منعقد گرديد لازم است تا صادرکننده اسناد و مدارکى را تهيه نمايد. از طرفى صادرکننده مى‌بايد با قرارداد فروش صادرات دريافت سفارش صادراتى آشنا بوده و همچنين نسبت به تهيه فهرست کنترل پيشرفت کار سفارش صادراتى و فهرست کنترل ارائه اسناد به بانک اقدام نمايد.